در حال بارگزاری...
وبلاگ

گزارش دیجی کالا در سال 1399

10 مرداد 1400 سید مجید فرقانی گزارش عملکرد مجموعه‌ها

گزارش پیش رو، گزیــده ای از آمــار و داده هـای دیجــیکالا در ســال 1399 اســت کــه بــا همــکاری دپارتمانهــای تجربــه مشــتری، تکنولــوژی، بازاریابــی، عملیــات، بازرگانــی، توســعه کســب و کار و منابــع انســانی جمــع آوری شــده اســت. ایــن دومیــن گــزارش ســالانه دیجیکالاســت کــه بــه صــورت عمومــی منتشــر میشــود و میکوشــد بــه پرســشهای زیــر پاســخ دهــد:


* وضعیت تجارت الکترونیک در کشور چگونه است و دیجی‌کالا چه جایگاهی دارد؟
* کاربران ایرانی با چه الگوی رفتاری در سال99 خرید کرده‌اند؟
* استقبال کاربران از برندهای ایرانی در سال 99 چگونه بوده است؟
* دیجی‌کالا در بخش‌های خرده‌فروشی و مارکت‌پلیس (بازارگاه) چه عملکردی داشته است؟
* دیجی‌کالا چطور با تکیه بر فناوری به بهبود تجربه مشتریان و فروشندگان کمک کرده است؟
* دیجی‌کالا در سال ۹۹ چگونه با چالش کرونا روبرو شد؟ و در حوزه مسئولیت اجتماعی چه اقداماتی داشت؟

 

سـهم قابـل توجـه گـروه دیجی‌کالا از تجـارت الکترونیـک کشـور، گسـتردگی فـروش، تنـوع بیـش از ۴٫۵ میلیـون کالا، مشـارکت بیـش از 150 هـزار کسـب و کار ایرانـی و همچنیـن بیـش از ۳۰ میلیـون بازدیدکننــده ماهانــه از وبســایت و اپلیکیشــن دیجی‌کالا باعــث میشــود کــه ایــن گــزارش گزیــده گویایــی از وضعیــت تجــارت الکترونیــک و اقتصــاد دیجیتــال کشــور باشــد. دیجی‌کالا پلتفرمــی ایرانــی در زمینــه خریــد و فــروش آنلایــن اســت کــه خدمــات خــود را در اختیــار همــه مــردم ایــران از سراســر کشــور قــرار میدهــد؛ از شــهرهای بــزرگ تــا دورافتاده تریــن روســتاها، از هرکســی کــه بــرای خریــد آنلاین، کالایی را جســتجو میکنــد تــا هــر فروشــنده بالقــوه ای کــه کالایــی بــرای عرضــه دارد.
گزارشهایـــی از این دســـت، به مخاطبان ما امکان رصد شـــفافتر و دقیقتر خدمات دیجی‌کالا را میدهد، وضعیت بازار آنلاین کشـــور را از دریچه بزرگترین فروشـــگاه اینترنتی کشـــور شـــرح میدهد و بـــه تصمیمگیریهای کوچک و بزرگ بســـیاری کمک میکند. همچنین ایـــن گزارش به همه کســـبوکارهای ایرانی که محصوالت خود را بر بســـتر پلتفرم مارکت پلیس میفروشـــند، کمـــک میکند تا فرآیندهای فـــروش و عرضه کالاهای خـــود را بهینه کنند. شـــرکتهای تولیدکننده و توزیع کننده کالا در سراســـر کشـــور میتواننـــد از اطلاعات این گزارش اســـتفاده کننـــد و با اطلاعـــات دقیق تر برای بهینه کردن زنجیره تأمین، بازاریابی و فروش خود اقدام کنند. همچنین به سیاســـت گذاران کشـــور در مســـایل اقتصاد خرد، کلان، لجســـتیک و زیرســـاختها کمک میکند تا تصویر بهتری از رفتار خرید ایرانیان در بازار خرده فروشـــی داشـــته باشـــند.
ارائـــه گـــزارش و قصه پـــردازی بـــا دادههـــا (Data with Storytelling) رویکردیســـت که گـــروه دیجیکالا در راســـتای ارزشهای محـــوری خود، از ســـال ۹۸ در پیش گرفته اســـت. این مســـیر علاوه بر گزارشهـــای عمومی ســـالانه، در ســـال ۹۹ با انتشـــار گزارش تخصصی ســـرمایه های انســـانی همـــراه بـــود و گزارشهای تخصصی دیگری نیز در ســـال ۱۴۰۰ منتشـــر خواهد شـــد.